சிவஞான முனிவர் நோக்கில் சைவ சித்தாந்தம்

இரத்தினசபாபதி, வை. 1986 உலகத் தமிழ்க் கல்வி இயக்கம் Tamil Digital Library