திருவாசக ஆராய்ச்சியுரை - இரண்டாம் பாகம்

அருளம்பலவனார், சு.‎ 1973 அருளம்பலம், வி. நூலகம்