திருவாசக ஆராய்ச்சியுரை - முதலாம் பாகம்

அருளம்பலவனார், சு.‎ 1967 சிவானந்தநாதன், அ. நூலகம்